دیجی پروژه

0 پایان نامه 0 کارآموزی 0 نقشه های ساختمانی و انجام پروژه های پایان نامه 0 سه بعدی سازی با 03d max

پروژه های حسابداری معماری پروژه های مدیریت

اطلاعیه فروشگاه

کلیه پروژه های فروشگاه دارای نمونه رایگان می باشد که جهت تعیین سطح پروژه و مقایسه پروژه با آنچه مورد نظر شماست در توضیحات بیشتر آمده است. که می توانید قبل از خرید از طریق لینک ارایه شده نمونه فایل رایگان را دانلود نمایید. فایل های موجود در فروشگاه نمونه مشابه ندارد. در صورت نیاز به پشتیبانی و یا درخواست پروژه می توانید از طریق راههای زیر با هم در ارتباط باشیم. jabersedighy@gmail.com 09114624244

ارزیابی تأثیر تصویرسازی داده ها در گزارش های حسابداری مدیریت بر تصمیم گیری مدیران

 ارزیابی تأثیر تصویرسازی داده ها در گزارش های حسابداری مدیریت بر تصمیم گیری مدیران

 

 

 

 

 

 

 

 

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به ارزیابی تأثیر تصویرسازی داده ها در گزارش های حسابداری مدیریت بر تصمیم گیری مدیران می باشد. این مقاله 22 صفحه و به صورت  pdf وword  می باشد.

 

فهرست مطالب

چكیده

1. مقدمه

2. مبانی نظري

1-2. انبار داده ها

1-1-2. پیدایش انبار داده

2-1-2. نیاز به انبار داده

3-1-2. اهداف سیستم های انبار داده

4-1-2. مدیریت امنیت داده های انبار داده

2-2. تصویرسازي داده ها

1-2-2. تعریف تصویر سازی داده

2-2-2. علت موثر بودن تصویر سازی داده

3-2-2. روش تجسم داده

4-2-2. حوزه تجسم داده

5-2-2. فعالیت کاربران تجسم داده

6-2-2. سه عامل موفقیت در تصویرسازی داده ها

3-2. تئوري تناسب شناختی

4-2. پیشینه پژوهش

3. فرضیات پژوهش

4. روش شناسی پژوهش

5. متغیرهاي پژوهش

1-5. متغیر مستقل

2-5. متغیرهاي وابسته

1-2-5. كیفیت تصمیم گیري

2-2-5. اطمینان تصمیم گیري

6. یافته هاي پژوهش

1-6. آزمون آماري فرضیه هاي پژوهش

1-1-6. آزمون فرضیه اول

2-1-6. آزمون فرضیه دوم

3-1-6. آزمون فرضیه سوم

7. نتیجه گیري و بحث

فهرست منابع

 

بخشی از مقاله:

چكیده

امروزه با زیاد شدن حجم اطلاعات، مدیران با افزایش بار اطلاعاتی و افزایش فشار برای تصمیم گیری های کارآمد مواجه هستند. از این رو، فرایند تصمیم گیری در حسابداری مدیریت دشوار شده است؛ اما چالش بزرگ این است که اطلاعات و داده ها چگونه جمع آوری شود تا منتج به تسهیل و سازمان دهی فرایند تصمیم گیری گردد. تصویرسازی داده ها نشان دهنده روشی برای غلبه بر این چالش و بهبود کیفیت تصمیم گیری و گزارشهای مدیریت است. هدف این پژوهش وارد کردن تکنیک تصویرسازی داده ها به حوزه حسابداری مدیریت و همچنین تصریح تأثیر تصویرسازی بر گزارش های حسابداری مدیریت و تصمیم گیری است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، سه فرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش، مدیران واحدهای تولیدی و دانشجویان حسابداری هستند. نتایج به دست آمده نشان داد که جداول و نمودارهای تکمیلی سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری می شود؛ اما تأثیری براطمینان نتایج تصمیم گیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد مدیران با ارائه جدول و نمودار، قادر به تصمیم گیری بهتری بوده و امتیاز بسیار بالایی را دریافت نمودهاند و در شرایطی که اطلاعات را تنها به شکل جدول دریافت کردند، عملکرد ضعیفی را نشان دادند. افزون بر این، یافته ها حاکی از آن بود که صرفنظر از نوع اطلاعات ارائه شده، مدیران نسبت به دانشجویان اطمینان بالاتری نسبت به تصمیمات خود دارند.

واژه هاي كلیدي: حسابداری مدیریت، تصویرسازی دادهها، گزارشهای مدیریت، کیفیت تصمیم .

1. مقدمه

حسابداری مدیریت با اندازه گیری، تجزیه وتحلیل وگزارش اطلاعات مالی و غیرمالی به تصمیم گیری مدیران در راستای تحقق اهداف سازمان کمک می کند. به عبارت دیگر در این حوزه از دانش حسابداری با تأکید بر استفاده کنندگان درون سازمانی اطلاعاتی اندازه گیری و گزارش می شود که مدیران سطوح مختلف را در اجرای اهداف مصوب یاری دهد. اطلاعات پردازش شده حسابداری مدیریت نقش اساسی در زمینه فرایندهای مدیریت ایفا می کند که شامل سه جز اصلی برنامه ریزی، هدایت، انگیزش و کنترل است و تمامی آنها حول محوری به نام تصمیم گیری در چرخش هستند . طبق پژوهش های انجام شده حسابداران مدیریت با حجم زیادی از اطلاعات در راستای تصمیم گیری خود مواجه هستند که به آن انبار داده ها گفته می شود . با توجه به حجم زیاد اطلاعات، حسابداران مدیریت باید گزارشهای خود را به صورت خلاصه شده و مفید جهت کمک به وظیفه تصمیم گیری مدیران ارائه دهند؛ بنابراین نوع ارائه اطلاعات در تصمیم گیری مدیران مؤثر است. گزارشهای حسابداری مدیریت می تواند در قالب جداول و نمودارهای تکمیلی ارائه شود. در ارائه اطلاعات به شکل جداول، داده ها به صورت خلاصه شده و در قالب ارزش عددی نشان داده می شود، درحالی که نمودارهای تکمیلی ارائه تصویری داده ها است. مدیران اغلب در مورد عدم توجه به اولویت های آنها در گزارش های حسابداری مدیریت ناراضی هستند، به این معنی که طراحی گزارش اولویت های مدیران را منعکس نمی کند. یکی از جنبه های رضایت مندی مدیران نمایش تصویری داده ها با توجه به نیازهای مدیران است. همان طور که مشاهده عینی مهم ترین روش برای ادراک انسان است، تصویرسازی داده ها  در گزارش های حسابداری مدیریت یک امر اساسی برای موفقیت گزارش ها است.

 

2. مبانی نظري

به اعتقاد میهایلا (2014 )فرایند تصمیم گیری فرایند ایجاد ارزش برای هر واحد اقتصادی است. عملکرد خوب یک واحد اقتصادی منتج از یک تصمیم گیری صحیح است. زمانی می توان یک تصمیم گیری را باکیفیت قلمداد کرد که با تکیه بر اطلاعات ارزشمند باشد؛ بنابراین اطلاعات حسابداری مدیریتی برای موفقیت یک مدیر در امر تصمیم گیری و همچنین موفقیت عملکرد یک سازمان بسیار حائز اهمیت است. به اعتقاد سوشا(2012 )  بسیاری از تصمیم گیری ها فاقد برنامه ریزی صحیح هستند و دارای حداقل درجه ای از عدم قطعیت، ابهام و پیچیدگی هستند. به باور شارون و سپاری(2010 )  تصمیم گیری مدیران شامل عناصر ذهنی و غیرمنطقی است. آن ها نه تنها با تکیه بر اطلاعات و واقعیات موجود تصمیم گیری می کنند؛ بلکه از باورهای شخصی و محیط پیرامون خود نیز بهره می جویند. بسته به دیدگاه مدیریت تصمیم گیری های استراتژیک سازمان نیز تغییر می کند. صلاحیت هر مدیر در تصمیم گیری بستگی به توانایی تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و تجزیه وتحلیل اطلاعات محدود دارد. براساس یافته های پژوهش های پیشین، یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مدیران، نحوه ارائه اطلاعات است. به اعتقاد بریکر و نهمر(1995) استفاده از فرمت نامناسب ارائه اطلاعات منجر به اضافه بار اطلاعاتی خواهد شد و حجم زیادی از اطلاعات جهت تصمیم گیری جمع آوری می گردد که ممکن است دقت در تصمیم گیری را کاهش دهد.

1-2. انبار داده ها

براساس پژوهش های انجام شده حسابداران مدیریت با حجم زیادی از اطلاعات در راستای تصمیم گیری خود مواجه هستند که به آن انبار داده ها گفته می شود. انبار داده ها یک پایگاه اطلاعاتی است که داده های به دست آمده از منابع داخلی و خارجی سازمان برای استفاده در آینده و مشخصاً جهت هدف تصمیم گیری جمع آوری می شود (استیون ،2003 ). در اوایل سال1990 ویلیام اینمان ایده انبار داده ها را مطرح کرد. هدف اصلی انبار داده ها دستیابی به داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری است. انبار داده ها یک انباره مرکزی از اطلاعات است که برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد(استیون ،2003 ). انبارسازی داده ها را می توان به توانایی تبدیل حجم زیادی از داده ها به اطلاعات استراتژیک و مفید برای تصمیم گیری تعریف کرد. به منظور مفید بودن اطلاعات برای استفادهکنندگان باید نتایج در قالب های گرافیکی ارائه شود که این امر توسط تصویرسازی داده ها محقق شده و فرایند تحلیل را برای کاربران نتیجه بخش کرده و به ویژه از لحاظ زمانی باعث تسریع در امر تصمیم گیری می شود. تصویرسازی داده ها به کاربران کمک می کند تا نتیجه جستجوی خود را به راحتی و با سرعت زیادی به دست آورند(پونیا، 2001 ).

1-1-2. پیدایش انبار داده

انبار داده اي در اوايل دهه 90 به عنوان يك تكنولوژي پشتيبان تصميم گيري پديدار شد كه مي توانست داده هاي منابع گوناگون و متمايز را با هم ادغام كند و جهت گيري خاصي را در طريقه سازماندهي و ارائه داده ها به وجود آورد . تا اواسط دهه 90 ،كاملا مشخص شده بود كه ايجاد يك انبار داده سازماني بسيار دشوار است ، و تمركز موجود به ديتا مارت هاي سازماني منتقل شد . همچنين تغيير ديگري كه در حال اتفاق افتادن بود ؛ ايده ايجاد يك محيط گزارش دهي به جاي يك روح ادغام كننده بود ؛ تمركز بر گزارش نويسي به عنوان يك هدف منجر به افزايش فشار براي گزارش دهي عملياتي و پشتيباني از تصميم شد يكپارچه سازي با داده هاي خارجي و نيز ديدگاه هاي موجود در طول زمان را براي آناليز روند ها پيشنهاد مي كنند .وظيفه اصلي انبار داده ، تسهيل يكپارچه سازي چند كاربردي و افزايش يكپارچگي نتايج است. تمركز بايد از ذخيره سازي داده ها به تسهيل جريان اطلاعات تغيير كند و ماهيت يكپارچه سازي ، تغيير به همراه ايجاد ارتباط است . رایج ترین تعریف انبار داده عبارت است از:"يك پايگاه داده اي غير فرار ، متغير زماني ، يكپارچه و موضوع محور كه مي تواند پشتيباني از تصميم را انجام دهد . ”عبارت انبار داده شامل ايجاد و نگهداري يك مجموعه داده اي و فرآيند اكتساب اطلاعات سودمند از داده هاي ذخيره شده است .به عبارت ساده تر ، انبار داده روشي است براي فرآيند جمع آوري داده اي از انواع مختلف كه براي سازمان داخلي يا خارجي هستند .

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,281 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 11,830 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arzyabie-tasire-tasvirsazi-detaha_1824526_4364.zip2.1 MB